Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
537 BAODONG – Bao đóng 16 17 94.12%