Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 77 177 43.50%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 43 109 39.45%