Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 46 119 38.66%
543 SPANNING – Cây khung 146 293 49.83%