Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 43 110 39.09%
543 SPANNING – Cây khung 93 196 47.45%