Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 156 306 50.98%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 49 124 39.52%