Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 75 175 42.86%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 42 108 38.89%