Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 94 197 47.72%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 50 128 39.06%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 29 76 38.16%