Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 54 131 41.22%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 37 97 38.14%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 16 40 40.00%