Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 88 190 46.32%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 43 109 39.45%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 22 52 42.31%