Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 149 296 50.34%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 47 122 38.52%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 17 45 37.78%