Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 94 198 47.47%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 50 128 39.06%