Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 154 301 51.16%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 47 122 38.52%