Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 160 315 50.79%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 49 128 38.28%