Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 152 299 50.84%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 47 122 38.52%