Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 93 196 47.45%