Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 174 394 44.16%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 71 209 33.97%