Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
537 BAODONG – Bao đóng 24 28 85.71%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 21 35 60.00%
572 SPY - Điệp viên 23 42 54.76%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 26 42 61.90%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 20 49 40.82%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 34 64 53.13%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 27 70 38.57%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 42 76 55.26%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 29 79 36.71%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 19 80 23.75%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 37 81 45.68%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 33 82 40.24%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 36 84 42.86%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 41 91 45.05%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 50 121 41.32%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 108 160 67.50%
568 RMOVE - Di chuyển robot 78 169 46.15%
565 EVA - Sơ tán 88 170 51.76%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 109 191 57.07%
543 SPANNING – Cây khung 94 198 47.47%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 50 209 23.92%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 161 394 40.86%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 118 425 27.76%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 174 454 38.33%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 238 479 49.69%