Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 75 175 42.86%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 22 53 41.51%