Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 146 293 49.83%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 57 130 43.85%
576 COMNET - Mạng máy tính 50 77 64.94%