Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 88 190 46.32%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 24 56 42.86%