Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 68 167 40.72%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 98 67.35%