Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
576 COMNET - Mạng máy tính 41 65 63.08%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 47 107 43.93%