Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
614 ELECTRIC 57 210 27.14%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%