Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
614 ELECTRIC 46 180 25.56%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%