Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
614 ELECTRIC 39 157 24.84%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 6 12 50.00%