Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 154 301 51.16%
576 COMNET - Mạng máy tính 63 92 68.48%