Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 96 50.00%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 35 71.43%