Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
568 RMOVE - Di chuyển robot 49 104 47.12%
599 AIRLINES - Tuyến bay 19 26 73.08%