Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 54 164 32.93%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 56 139 40.29%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 100 284 35.21%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 15 58 25.86%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 10 31 32.26%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 49 69.39%
473 DPWATER – Cấp nước 21 37 56.76%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 96 50.00%
599 AIRLINES - Tuyến bay 23 32 71.88%
648 BTOWER 7 22 31.82%
908 SHELVES - Tủ tài liệu 11 18 61.11%