Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 35 71.43%
908 SHELVES - Tủ tài liệu 11 18 61.11%