Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
568 RMOVE - Di chuyển robot 49 104 47.12%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 68 221 30.77%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 36 52 69.23%
594 SCHOOL - Đường đến trường 38 146 26.03%
599 AIRLINES - Tuyến bay 19 26 73.08%
687 RELAY - Đua bò 9 23 39.13%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 16 22 72.73%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 15 23 65.22%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 13 17 76.47%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 7 14 50.00%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 12 20 60.00%
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 9 10 90.00%
10028 DDD - Đếm đường đi 9 21 42.86%