Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 98 48.98%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 79 267 29.59%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 53 78 67.95%
594 SCHOOL - Đường đến trường 69 275 25.09%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 35 71.43%
687 RELAY - Đua bò 8 22 36.36%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 17 24 70.83%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 17 27 62.96%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 15 19 78.95%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 8 15 53.33%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 13 21 61.90%
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 8 9 88.89%
10028 DDD - Đếm đường đi 12 36 33.33%