Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 35 71.43%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 78 265 29.43%
10028 DDD - Đếm đường đi 12 34 35.29%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 12 20 60.00%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 7 14 50.00%
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 8 9 88.89%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 53 78 67.95%
687 RELAY - Đua bò 8 22 36.36%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 96 50.00%
594 SCHOOL - Đường đến trường 67 271 24.72%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 17 23 73.91%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 16 25 64.00%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 14 18 77.78%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%