Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 97 49.48%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%