Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
396 BTCANDY - Chia kẹo 127 229 55.46%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 15 30 50.00%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 225 406 55.42%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 205 353 58.07%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 275 505 54.46%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 52 119 43.70%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 162 388 41.75%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 103 169 60.95%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 153 416 36.78%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 135 499 27.05%
426 DPLATGACH – Lát gạch 114 219 52.05%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 62 136 45.59%
428 DPDIVI – Chia nhóm 55 186 29.57%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 35 75 46.67%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 12 43 27.91%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 17 22 77.27%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 57 146 39.04%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 46 84 54.76%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 20 50 40.00%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 22 53 41.51%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 48 100 48.00%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 60 192 31.25%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 33 66 50.00%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 115 205 56.10%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 93 293 31.74%