Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
396 BTCANDY - Chia kẹo 131 244 53.69%
402 PROJECTS - Dự án 213 393 54.20%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 14 29 48.28%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 211 393 53.69%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 205 371 55.26%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 290 556 52.16%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 62 159 38.99%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 167 493 33.87%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 110 187 58.82%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 172 450 38.22%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 170 616 27.60%
426 DPLATGACH – Lát gạch 97 193 50.26%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 88 173 50.87%
428 DPDIVI – Chia nhóm 52 182 28.57%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 35 83 42.17%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 23 63 36.51%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 36 52 69.23%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 64 170 37.65%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 66 118 55.93%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 47 129 36.43%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 49 109 44.95%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 57 113 50.44%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 112 325 34.46%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 57 150 38.00%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 92 162 56.79%