Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
396 BTCANDY - Chia kẹo 148 295 50.17%
402 PROJECTS - Dự án 238 463 51.40%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 17 42 40.48%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 234 435 53.79%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 230 405 56.79%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 326 628 51.91%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 78 207 37.68%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 186 523 35.56%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 137 232 59.05%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 199 492 40.45%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 187 668 27.99%
426 DPLATGACH – Lát gạch 112 219 51.14%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 107 218 49.08%
428 DPDIVI – Chia nhóm 61 197 30.96%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 37 86 43.02%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 26 84 30.95%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 41 66 62.12%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 75 209 35.89%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 77 139 55.40%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 52 141 36.88%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 58 142 40.85%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 69 127 54.33%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 138 363 38.02%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 65 165 39.39%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 105 176 59.66%