Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
396 BTCANDY - Chia kẹo 133 287 46.34%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 20 39 51.28%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 247 464 53.23%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 227 391 58.06%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 306 551 55.54%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 60 133 45.11%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 173 413 41.89%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 110 184 59.78%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 168 512 32.81%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 152 568 26.76%
426 DPLATGACH – Lát gạch 130 246 52.85%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 69 153 45.10%
428 DPDIVI – Chia nhóm 66 220 30.00%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 37 80 46.25%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 13 48 27.08%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 21 29 72.41%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 63 170 37.06%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 65 111 58.56%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 21 62 33.87%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 25 58 43.10%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 63 126 50.00%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 72 232 31.03%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 36 75 48.00%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 133 265 50.19%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 106 349 30.37%