Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
396 BTCANDY - Chia kẹo 137 275 49.82%
402 PROJECTS - Dự án 227 445 51.01%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 14 30 46.67%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 225 417 53.96%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 222 392 56.63%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 317 604 52.48%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 70 184 38.04%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 174 501 34.73%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 120 212 56.60%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 189 474 39.87%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 180 642 28.04%
426 DPLATGACH – Lát gạch 103 200 51.50%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 94 188 50.00%
428 DPDIVI – Chia nhóm 52 184 28.26%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 35 83 42.17%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 26 72 36.11%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 40 64 62.50%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 66 194 34.02%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 71 125 56.80%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 48 134 35.82%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 55 134 41.04%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 61 119 51.26%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 122 344 35.47%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 62 155 40.00%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 97 168 57.74%