Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 78 265 29.43%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 53 78 67.95%
594 SCHOOL - Đường đến trường 67 271 24.72%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 35 71.43%