Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 238 479 49.69%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 30 62 48.39%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 113 231 48.92%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 54 114 47.37%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 92 325 28.31%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 46 83 55.42%
594 SCHOOL - Đường đến trường 50 173 28.90%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 30 62 48.39%
598 MANGGT - Mạng giao thông 44 211 20.85%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 33 75.76%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 6 34 17.65%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 29 76 38.16%
692 XUCXAC 15 31 48.39%
900 NCODERS - Tượng đài 10 19 52.63%
906 TRACTOR - Máy kéo 6 19 31.58%
1027 EDGES - Liên thông mạnh 10 44 22.73%
1035 SCHOOL - Đến trường 53 123 43.09%
1145 DRAGON - Đảo rồng 12 34 35.29%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 29 93 31.18%