Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 147 302 48.68%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 20 42 47.62%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 88 189 46.56%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 42 87 48.28%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 54 188 28.72%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 34 50 68.00%
594 SCHOOL - Đường đến trường 34 134 25.37%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 21 48 43.75%
598 MANGGT - Mạng giao thông 30 143 20.98%
599 AIRLINES - Tuyến bay 18 22 81.82%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 16 40 40.00%
692 XUCXAC 13 29 44.83%
900 NCODERS - Tượng đài 8 13 61.54%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%
1145 DRAGON - Đảo rồng 4 12 33.33%