Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 154 314 49.04%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 20 42 47.62%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 100 207 48.31%