Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 22 45 48.89%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 106 218 48.62%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 219 450 48.67%