Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 40 68 58.82%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 181 409 44.25%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 282 527 53.51%