Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 220 451 48.78%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 22 45 48.89%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 106 219 48.40%