Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 285 531 53.67%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 183 412 44.42%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 40 68 58.82%