Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 189 405 46.67%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 101 208 48.56%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 22 45 48.89%