Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 275 514 53.50%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 40 68 58.82%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 174 398 43.72%