Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 320 582 54.98%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 41 69 59.42%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 215 447 48.10%