Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 287 535 53.64%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 183 412 44.42%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 41 69 59.42%