Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 154 314 49.04%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 68 218 31.19%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 100 207 48.31%
594 SCHOOL - Đường đến trường 38 146 26.03%
598 MANGGT - Mạng giao thông 30 143 20.98%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 42 87 48.28%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 36 52 69.23%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 22 50 44.00%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 18 44 40.91%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 20 42 47.62%
692 XUCXAC 14 30 46.67%
599 AIRLINES - Tuyến bay 19 26 73.08%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%
900 NCODERS - Tượng đài 8 13 61.54%
1145 DRAGON - Đảo rồng 4 12 33.33%