Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 154 314 49.04%
599 AIRLINES - Tuyến bay 19 26 73.08%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 18 44 40.91%