Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 219 450 48.67%
599 AIRLINES - Tuyến bay 21 28 75.00%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 6 28 21.43%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 22 52 42.31%