Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 238 479 49.69%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 33 75.76%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 6 34 17.65%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 29 76 38.16%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 29 93 31.18%