Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
568 RMOVE - Di chuyển robot 78 169 46.15%
578 TICKET - Đổi vé 17 27 62.96%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 24 32 75.00%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 32 62 51.61%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 28 42 66.67%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 10 22 45.45%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 19 28 67.86%