Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 102 47.06%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 22 29 75.86%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 19 31 61.29%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 18 23 78.26%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 10 18 55.56%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 15 24 62.50%