Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 77 259 29.73%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 52 75 69.33%
594 SCHOOL - Đường đến trường 65 266 24.44%
599 AIRLINES - Tuyến bay 23 32 71.88%
687 RELAY - Đua bò 8 22 36.36%
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 8 9 88.89%
10028 DDD - Đếm đường đi 12 34 35.29%