Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 275 514 53.50%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 269 569 47.28%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 172 392 43.88%
543 SPANNING – Cây khung 154 303 50.83%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 138 254 54.33%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 77 321 23.99%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 69 202 34.16%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 68 142 47.89%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 98 67.35%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 63 152 41.45%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 56 88 63.64%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 97 49.48%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 48 115 41.74%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 47 122 38.52%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 44 80 55.00%
5148 Traveling - Du lịch 40 89 44.94%
577 ZAM - Kén chồng 39 98 39.80%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 35 69 50.72%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 34 96 35.42%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 133 24.81%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 26 63 41.27%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 103 24.27%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 35 71.43%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 63 34.92%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%