Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 231 500 46.20%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 169 365 46.30%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 97 224 43.30%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 90 156 57.69%
543 SPANNING – Cây khung 75 175 42.86%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 74 260 28.46%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 63 163 38.65%
568 RMOVE - Di chuyển robot 49 104 47.12%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 42 108 38.89%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 42 73 57.53%
577 ZAM - Kén chồng 38 93 40.86%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 35 69 50.72%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 34 146 23.29%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 32 69 46.38%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 29 130 22.31%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 25 58 43.10%
576 COMNET - Mạng máy tính 23 35 65.71%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 23 61 37.70%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 59 37.29%
599 AIRLINES - Tuyến bay 19 26 73.08%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 46 41.30%
572 SPY - Điệp viên 18 25 72.00%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 18 45 40.00%
694 FAREWELL - Chia tay 15 22 68.18%