Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 95 218 43.58%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 56 126 44.44%
937 ALLEY - Lối đi 7 17 41.18%