Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 110 241 45.64%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 102 276 36.96%
937 ALLEY - Lối đi 14 44 31.82%