Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
548 EULERCIR – Chu trình Euler 13 63 20.63%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 15 27 55.56%