Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
543 SPANNING – Cây khung 157 308 50.97%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 49 127 38.58%