#672. MDIST

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 15

Trên mặt phẳng Oxy N điểm, điểm thứ i có tọa độ là (x_i, y_i) . Hãy cho biết khoảng cách Manhattan xa nhất giữa hai điểm bất kì trong N điểm trên.

Ta định nghĩa khoảng cách Manhattan giữa hai điểm (x_1, y_1) (x_2, y_2) |x1 − x2| + |y1 − y2| .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên gồm số nguyên N (2 ≤ N ≤ 100) - số điểm đã cho;
  • N dòng tiếp theo, dòng thứ i gồm hai số nguyên x_i, y_i\ (−1000 ≤ x_i, y_i ≤ 1000) - tọa độ của điểm thứ i .

Dữ liệu ra:

  • In ra một số nguyên duy nhất là khoảng cách Manhattan lớn nhất cần tìm.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
-1 3
1 1
Dữ liệu ra:
4
Dữ liệu vào:
4
0 0
1 2
1 3
0 5
Dữ liệu ra:
5

Giải thích:

  • Ở ví dụ thứ nhất, khoảng cách Manhattan giữa hai điểm là |(−1) − 1| + |3 − 1| = 2 + 2 = 4 .
  • Ở ví dụ thứ hai, hai điểm (0, 0) (0, 5) có khoảng cách Mantantan lớn nhất.