Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 174 301 57.81%
632 TRICOUNT 60 212 28.30%
646 TGD 23 82 28.05%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 44 106 41.51%