Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 117 191 61.26%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 81 208 38.94%
455 FANUMBER - Số độc thân 107 360 29.72%
458 HFNUMBER - Số có bạn 133 548 24.27%
632 TRICOUNT 45 169 26.63%
646 TGD 17 58 29.31%
663 RBPOINT2 27 75 36.00%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 24 65 36.92%