Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
632 TRICOUNT 49 186 26.34%