Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
632 TRICOUNT 87 258 33.72%
897 SANNEN - San nền 13 28 46.43%