Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
632 TRICOUNT 59 210 28.10%
897 SANNEN - San nền 21 57 36.84%