Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
632 TRICOUNT 45 169 26.63%
897 SANNEN - San nền 11 26 42.31%