Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
897 SANNEN - San nền 24 65 36.92%